سئوالات مربوط به 
خزانه داری
سئوال:
012
 
 
پاسخ:
120