سئوالات مربوط به گزارش ها
سئوال:
علت متفاوت بودن رقم در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درآمدها
 
پاسخ:
در گزارش تفکیکی فروش کل ارقام موجود در فاکتور  از جمله فروش ناخالص، برگشت از توزیع، برگشت از فروش، تخیفیف، مالیات، کسورات و اضافات نمایش داده میشود و نتیجه فروش خالص عبارت است از :
فروش خالص = فروش ناخالص – برگشت از توزیع – برگشت از فروش – تخفیفات + مالیات – کسورات + اضافات
البته بسیار مهم است که در  گزارش گیری از تفیکیکی فروش کدام یک از گزینه های وضعیت پیش فاکتور را علامت زده اید.
در مرور حساب  -> فروش  و درآمدها همانطور که از اسمش پیداست  صرفا درامدها و درآمدهای حاصل از فروش لحاظ میگردد.گزینه اضافات در فاکتور فروش( چنانچه در فاکتور برای ان معین تعریف کرده باشید) و همچنین مالیات در مرور حساب فروش و درآمدها محاسبه نمیگردد و همین باعث اختلاف رقم بدست امده در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درامدهاست.
سئوال:
علت متفاوت بودن رقم در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درآمدها
 
پاسخ:
در گزارش تفکیکی فروش کل ارقام موجود در فاکتور  از جمله فروش ناخالص، برگشت از توزیع، برگشت از فروش، تخیفیف، مالیات، کسورات و اضافات نمایش داده میشود و نتیجه فروش خالص عبارت است از :
فروش خالص = فروش ناخالص – برگشت از توزیع – برگشت از فروش – تخفیفات + مالیات – کسورات + اضافات
البته بسیار مهم است که در  گزارش گیری از تفیکیکی فروش کدام یک از گزینه های وضعیت پیش فاکتور را علامت زده اید.
در مرور حساب  -> فروش  و درآمدها همانطور که از اسمش پیداست  صرفا درامدها و درآمدهای حاصل از فروش لحاظ میگردد.گزینه اضافات در فاکتور فروش( چنانچه در فاکتور برای ان معین تعریف کرده باشید) و همچنین مالیات در مرور حساب فروش و درآمدها محاسبه نمیگردد و همین باعث اختلاف رقم بدست امده در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درامدهاست.