سئوالات مربوط به گزارش ها
سئوال:
علت متفاوت بودن رقم در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درآمدها
 
پاسخ:

در گزارش تفکیکی فروش کل ارقام موجود در فاکتور  از جمله فروش ناخالص، برگشت از توزیع، برگشت از فروش، تخیفیف، مالیات، کسورات و اضافات نمایش داده میشود و نتیجه فروش خالص عبارت است از :

فروش خالص = فروش ناخالص – برگشت از توزیع – برگشت از فروش – تخفیفات + مالیات – کسورات + اضافات

البته بسیار مهم است که در  گزارش گیری از تفیکیکی فروش کدام یک از گزینه های وضعیت پیش فاکتور را علامت زده اید.
در مرورحساب>>فروش  و درآمدها همانطور که از اسمش پیداست  صرفا درامدها و درآمدهای حاصل از فروش لحاظ میگردد.گزینه اضافات در فاکتور فروش( چنانچه در فاکتور برای ان معین تعریف کرده باشید) و همچنین مالیات در مرور حساب فروش و درآمدها محاسبه نمیگردد و همین باعث اختلاف رقم بدست امده در گزارش تفکیکی فروش و مرور حساب فروش و درامدهاست.

 
سئوال:
در گزارش صورت وضعیت فروشنده فقط فاکتورهای نهایی را انتخاب کرده ایم. اما تعداد سفارش و تعداد فاکتورنهایی برابر نیست. علت چیست؟ (این مساله برای سایر گزارش ها نیز تعمیم داده می شود.)
 
پاسخ:

در گزارش صورت وضعیت فروشنده، فیلتر وضعیت پیش فاکتورها، روی ستون هایی که به صورت دو تایی سفارش/نهایی هستند تاثیر نمی گذارد. این فیلتر مربوط به ستون های جمع فروش به بعد است.